Návštěvní řád

platný pro celodenní zakončení festivalu humoru Komedy fest v termínu 6.6.2020 v Amfiteátru OC Plzeň Plaza.

1. Vstup do areálu je divákům umožněn od 12.15 hodin.

2. Jediný vstup do areálu Amfiteátru OC Plzeň Plaza se nachází v nultém patře Obchodního centra.

3. Zakoupením vstupenky nevzniká nárok na konkrétní místo k sezení.

4. Každý divák bez rozdílu věku je povinen se prokázat platnou vstupenkou.

5. Při vstupu do areálu budou diváci označeni identifikační páskou. Poškozené identifikační pásky nebudou akceptovány.

6. V případě zjištění duplicitní vstupenky bude umožněn vstup pouze prvnímu z diváků, který vstupenku předložil.

7. Vstupné se z důvodu deště nebo chladného počasí nevrací.

8. Po skončení festivalu jsou diváci povinni opustit bezprostředně areál.

9. Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.

10. Z důvodu bezpečnosti a viditelnosti platí zákaz používaní deštníku.

11. Diváci mladší 15 let se smí po areálu pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče jsou zodpovědní za své děti.

12. Na místo konání představení vstupuje každý divák na vlastní nebezpečí.

13. Divák se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není mu dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technickému a uměleckému personálu.

14. Každý divák je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování areálu a technického vybavení divadla, a dále zachovávat čistotu a pořádek.

15. Každý divák je povinen uzpůsobit své chování tak, aby nenarušil průběh představení, nerušil ostatní diváky a účinkující a neohrožoval na zdraví a životě sebe ani ostatní diváky a účinkující.

16. Diváci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele a upustit při vyzvání od chování, které se neslučuje s Návštěvním řádem festivalu. Při neuposlechnutí pokynů pořadatele může být divák bez dalšího upozornění z areálu vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

17. Festival se koná pod širým nebem za každého (pro konání festivalu přijatelného) počasí. O případném zrušení jednotlivého představení festivalu s ohledem na počasí se rozhoduje zpravidla těsně před jeho začátkem. Pořadatel si vyhrazuje právo začátek představení posunout z důvodu nepříznivého počasí, zejména z důvodu špatných povětrnostních podmínek a deště. Představení může být po dobu jeho konání přerušeno v návaznosti na aktuální počasí (i opakovaně). V případě zrušení některého z představení festivalu zaniká divákům nárok na vrácení vstupného, bylo-li odehráno více jak 50% z celkového programu festivalu.

18. Divák/držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků vůči pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

19. O veškerých zraněních je potřeba uvědomit pořadatele, který zajistí nejnutnější ošetření na místě, případně zajistí příjezd záchranné služby.

20. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví diváků.

21. Pořadatel nezodpovídá za zaparkovaná vozidla, cennosti a ostatní škody, které vzniknou divákovi v nepřímé souvislosti se zaviněním pořadatele.

22. Každý divák odpovídá v plném rozsahu za případné škody způsobené svým jednáním a je povinen uhradit způsobenou škodu v prokázané výši.

23. Do areálu je divákům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.

24. Do areálu platí zákaz vstupu osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných a psychotropních látek.

25. Do areálu je zakázáno vnášet deštníky, zbraně, omamné a psychotropní látky, vlastní potraviny a nápoje, fotoaparáty a kamery.

26. V případě evakuace je každá osoba přítomná v areálu Amfiteátru OC Plzeň Plaza povinna dodržovat evakuační plán Obchodního centra Plaza a řídit se pokyny pořadatele a pověřených osob řídících evakuaci.

27. Zakoupením vstupenky akceptuje každý divák Návštěvní řád festivalu.

28. Návštěvní řád festivalu je zveřejněn na oficiálních webových stránkách festivalu www.komedyfest.cz od 12.12.2019, dále bude uložen u vstupu do areál po celou dobu konání festivalu.

Kontakt

  • Centrální rezervační kancelář
  • Perfect System s.r.o.
  • Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
  • +420 277 012 677
  • info@plzenskavstupenka.cz

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12,
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

IČ: 252 20 683
DIČ: CZ25220683