Návštěvní řád

platný pro všechna představení Festivalu humoru Komedy fest konaných v termínu 31.5. až 5.6.2020 v Amfiteátru OC Plzeň Plaza.

 

1. Vstup do areálu je umožněn divákům od 18:45 hodin do 19:30 hodin.

2. Začátek představení je od 19:30 hodin.

3. Jediný vstup do areálu Amfiteátru OC Plzeň Plaza se nachází v nultém patře Obchodního centra.

4. Po začátku představení není dovolen vstup do areálu bez nároku na refundaci částky vstupného.

5. Po dobu přestávky není umožněno divákům opouštět areál.

6. Po skončení představení jsou diváci povinni opustit bezprostředně areál.

7. Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.

8. Po dobu konání představení platí zákaz kouření a konzumace jídla a pití.

9. Z důvodu bezpečnosti a viditelnosti platí zákaz používaní deštníku.

10. Každý divák bez rozdílu věku je povinen se prokázat platnou vstupenkou. Diváci mladší 15 let se smí po areálu pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče jsou zodpovědní za své děti.

11. V případě zjištění duplicitní vstupenky bude umožněn vstup pouze prvnímu z diváků, který vstupenku předložil.

12. Na místo konání představení vstupuje každý divák na vlastní nebezpečí.

13. Divák se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není mu dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technickému a uměleckému personálu.

14. Každý divák je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování areálu a technického vybavení divadla, a dále zachovávat čistotu a pořádek.

15. Každý divák je povinen uzpůsobit své chování tak, aby nenarušil průběh představení, nerušil ostatní diváky a účinkující a neohrožoval na zdraví a životě sebe ani ostatní diváky a účinkující.

16. Diváci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele a upustit při vyzvání od chování, které se neslučuje s Návštěvním řádem festivalu. Při neuposlechnutí pokynů pořadatele může být divák bez dalšího upozornění z areálu vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

17. Představení se koná pod širým nebem za každého (pro uvedení inscenace přijatelného) počasí. O případném zrušení představení s ohledem na počasí se rozhoduje zpravidla těsně před začátkem představení. Pořadatel si vyhrazuje právo začátek představení posunout z důvodu nepříznivého počasí, zejména z důvodu špatných povětrnostních podmínek a deště. Představení může být po dobu jeho konání přerušeno v návaznosti na aktuální počasí (i opakovaně), nebo může být přeloženo na jiný náhradní termín. V případě zrušení představení z důvodu nepříznivého počasí zaniká divákům nárok na vrácení vstupného, bylo-li odehráno více jak 50% z celkové délky představení. Vstupné se z důvodu deště nebo chladného počasí nevrací.

18. Místa k sezení jsou zajištěna formou pevných dřevěných lavic, bez polstrování a opěradel zad. Každý divák si může přinést na představení vlastní podsedák a deku.

19. Divák/držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků vůči pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

20. O veškerých zraněních je potřeba uvědomit pořadatele, který zajistí nejnutnější ošetření na místě, případně zajistí příjezd záchranné služby.

21. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví diváků.

22. Pořadatel nezodpovídá za zaparkovaná vozidla, cennosti a ostatní škody, které vzniknou divákovi v nepřímé souvislosti se zaviněním pořadatele.

23. Každý divák odpovídá v plném rozsahu za případné škody způsobené svým jednáním a je povinen uhradit způsobenou škodu v prokázané výši.

24. Do areálu je divákům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.

25. Do areálu platí zákaz vstupu osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných a psychotropních látek.

26. Do areálu je zakázáno vnášet deštníky, zbraně, omamné a psychotropní látky, vlastní potraviny a nápoje, fotoaparáty a kamery.

27. V případě evakuace je každá osoba přítomná v areálu Amfiteátru OC Plzeň Plaza povinna dodržovat evakuační plán Obchodního centra Plaza a řídit se pokyny pořadatele a pověřených osob řídících evakuaci.

28. Zakoupením vstupenky akceptuje každý divák tento Návštěvní řád festivalu.

29. Návštěvní řád festivalu je zveřejněn na oficiálních webových stránkách festivalu www.komedyfest.cz od 12.12.2019, dále bude uložen u vstupu do areál po celou dobu konání festivalu.

Kontakt

  • Centrální rezervační kancelář
  • Perfect System s.r.o.
  • Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
  • +420 277 012 677
  • info@plzenskavstupenka.cz

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12,
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

IČ: 252 20 683
DIČ: CZ25220683